Downloaden (DOCX, Onbekend)

In de huidige periode ben ik veel kindgesprekken aan het voeren. Dit helpt mij om beter grip te krijgen op de kinderen. In de kindgesprekken merk ik dat sommige kinderen erg sociaal wenselijk antwoorden. Deze antwoorden komen echter niet altijd overeen met het zichtbare gedrag. N.a.v. deze gesprekken ging ik op zoek naar gespreksmethoden met als doel om kinderen vrijer te laten vertellen. Ik kwam in deze zoektocht uit bij het socratische gesprek. De socratische benadering is erop gericht om beter samen te werken en leven. Het doel van socratische gesprekken ligt dieper. Het gaat hierbij om het analyseren van een dieperliggende kwestie welke voor alle deelnemers relevant is. Er wordt daarom uitgegaan van een concrete vraag. Zonder deze vraag heeft het gesprek geen focus. In een socratisch gesprek creëert de gespreksleider rustmomenten waardoor kinderen meer ruimte krijgen om vrijer te antwoorden. Hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid om eigen kennis in te brengen in het gesprek. Hierbij is het van belang dat de deelnemers aan het gesprek goed luisteren, doorvragen en hun meningen beargumenteren. Voor het tot stand brengen van een dialoog zijn er richtlijnen opgesteld:
1. Neem de tijd zodat er diepgang kan ontstaan
2. Luister en stel vragen, verdiep jezelf in de ander
3. Focus op het zicht krijgen in elkaar denkbeelden, niet op een beslissing
4. Denk mét de ander, niet tegen de ander
5. Niet richten op een oplossing, maar op onderliggende normen en waarden
6. Maak ruimte voor nieuwe denkbeelden

Door het gesprek in te gaan vanuit de bovenstaande richtlijnen ontstaat diepgang in het gesprek. Deze diepgang brengt het gesprek op een hoger niveau. Zo gaat het gesprek van instrumenteel naar substantieel niveau (zoektocht naar de persoonlijke waarheid),  van verantwoorden naar beantwoorden (zelfonderzoek) en van intersubjectiviteit naar individualiteit (het vinden van een gemeenschappelijk antwoord).

Bij een korte socratische dialoog dienen de volgende stappen doorlopen te worden:
1. Gespreksleider: Vertel kort wat u ervaren hebt
2. Gesprekspartners: stellen verhelderingsvragen
3. Gesprekspartners: verplaatsen zich in de schoenen van de gespreksleider
4. Iedereen: trekt zich terug om essentie te formuleren

Indien er weinig tijd is voor een diepgaand socratisch gesprek, kan ook de methodiek TOVEREN toegepast worden:

https://www.hetnieuwetrivium.nl/assets/files/socratische%20gespreksvoering%20kwaliteit%20in%20praktijk.pdf

Categorieën: Innovatiecoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *